لطفا با توجه به مطالب گفته شده در صفحه شرایط و ضوابط تمامی موارد مورد نظر را به دقت پر کرده .بعد از تاییدیه نهایی هم کد معرف و هم لینک در اختیار شما قرار خواهد گرفت .