آدرس : چابهار – گواتر – سایت پرورش میگو شهید صنعتی گواتر

شماره تماس : 09356786505

ایمیل : sadrashrimp@gmail.com